Ludzie i ich losy w świetle źródeł Archiwum Państwowego we Wrocławiu

Wersja do wydrukuPDF version

13 października 2018 r. w Archiwum Państwowym we Wrocławiu odbył się wykład dr Grażyny Trzaskowskiej pt. „Ludzie i ich losy w świetle źródeł Archiwum Państwowego we Wrocławiu”, zorganizowany przez Śląskie Towarzystwo Genealogiczne dla osób zainteresowanych poszukiwaniami dokumentów rodzinnych. Było to już kolejne spotkanie w ramach projektu ŚTG „Tożsamość miasta i odcienie niepodległości”, realizowanego przy wsparciu finansowym Gminy Wrocław. Słuchacze mieli okazję zapoznać się z aktami Archiwum Państwowego we Wrocławiu, które są szczególnie ważne dla badań nad losami ludzi, osiedlonych lub przebywających czasowo na Dolnym Śląsku od 1945 r. Odnajdziemy w nich świadectwa indywidualnych losów różnych ludzi, nie tylko Dolnoślązaków. Obok wielu rejestrów mieszkańców i dokumentów urzędowych dotyczących ich życia, akta te zawierają również dokumentację bardziej osobistą, jak: życiorysy, ankiety osobowe, odpisy aktów USC lub zaświadczenia o ich zmianie, zaświadczenia w sprawie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych itp. Wiele emocji, skłaniających do wspomnień i ożywionej dyskusji, wzbudziły rejestry Państwowego Urzędu Repatriacyjnego we Wrocławiu z wykazami repatriantów i osób przesiedlonych w latach 1945–1949, także akta osiedleńcze, powojenne księgi meldunkowe, akta osobowe pracowników i inne.

Oprac. dr Grażyna Trzaskowska, fot. Maria Rągowska