ELA

Wersja do wydrukuPDF version

Baza danych Ewidencje Ludności w Archiwaliach (ELA) zawiera informacje o sporządzanych na różne potrzeby i w różnych celach spisach ludności, we wszystkich ich fizycznych postaciach (ewidencje, wykazy, kartoteki itp.), znajdujących się w materiałach archiwalnych przechowywanych w archiwach państwowych (dane zawierają informacje zebrane w 2009 r.).  Dla ksiąg metrykalnych i akt stanu cywilnego założono oddzielną bazę danych (PRADZIAD). Baza nie zawiera spisu nazwisk występujących w dokumentach bądź informacji o konkretnych osobach.

Materiały zostały zebrane w niej według następującego schematu:
- opis materiałów archiwalnych – rodzaj (nazwa oryginalna) spisu, jego daty krańcowe, symbole klasyfikacyjne spisów (klasyfikacja została wykonana przez autorów bazy danych i nie pochodzi z przekazu źródłowego):

 • areszt aresztanci, więźniowie, poszukiwani, śledzeni, indagowani, agenci, szpiedzy, egzekucje, wywiezieni do obozów
 • aut autochtoni
 • cudz cudzoziemcy
 • czas mieszkańcy tymczasowi, ludność niestała
 • dd wychowankowie domów dziecka
 • dow dowody tożsamości, paszporty
 • duch duchowni
 • gosp gospodarstwa domowe lub rodzinne
 • in inni – np. przyjęci do prawa miejskiego, wywożeni na roboty, właściciele gospodarstw
 • jen jeńcy
 • kl więźniowie obozów koncentracyjnych
 • lst ludność stała
 • meld księgi meldunkowe, rejestry meldunkowe
 • metr akta metrykalne, akta stanu cywilnego
 • mkd mężczyźni, kobiety, dzieci, młodzież
 • nar np. Żydzi, Cyganie, osoby o nieokreślonej przynależności państwowej
 • part członkowie partii
 • pob poborowi, rekruci, rezerwiści, landwerzyści
 • pod podatnicy
 • pos posłowie, deputowani, radni
 • rep repatrianci
 • ruch ruch ludności – przybywający i wyjeżdżający, przesiedleńcy, uchodźcy, osadnicy
 • sp spis powszechny
 • skor skorowidze do ksiąg – ludności stałej i niestałej, meldunkowych
 • ucz uczniowie, wychowankowie szkół, absolwenci
 • volk volkslisty
 • wojsk wojskowi, powstańcy
 • wyb spisy wyborców
 • wyzn grupy wyznaniowe
 • zaw grupy zawodowe – urzędnicy, czeladnicy, rzemieślnicy itp.

- opis obszaru, którego spis dotyczy – nazwa geograficzna miasta, osady lub jednostki administracyjnej (nie mniejszej niż gmina/gromada), nazwa obszaru, którego dotyczy spis, np.: powiat, wieś itp., nazwa województwa, w której znajdowała się opisywana miejscowość lub obszar (według podziału z lat 1975-1998);

- miejsce przechowywania materiałów – nazwa i numer archiwum państwowego lub oddziału archiwum państwowego, nazwa i numer zespołu, w którym występują spisy ludności, ogólna liczba jednostek archiwalnych spisu, numery sygnatur poszczególnych spisów ludności.

Wskazówki wyszukiwawcze

Baza danych ELA stwarza kilka możliwości przeszukiwania danych. W pola wyszukiwawcze można wpisywać pełne nazwy lub dowolny ciąg znaków występujących w poszukiwanej informacji.

W celu odnalezienia spisów ludności:
- wpisz w pole Nazwa miejscowości nazwę miejscowości,
- wpisz w pole Tytuł spisu tytuł spisu ludności,
- wybierz w polu Symbol rodzaj spisów ludności.

Uwaga dla osób nie posiadających możliwości wpisywania liter z polskimi znakami diakrytycznymi: można używać alfabetu łacińskiego, np. Lodz zamiast Łódź. Nie należy mieszać dwu form zapisu, np. Raciąż lub Raciaz, a nie Raciąz.

Opinie i uwagi na temat bazy danych prosimy kierować na adres: ndap@archiwa.gov.pl

Baza ELA będzie dostępna do końca I półrocza 2018 roku. Po tym terminie zostanie usunięta z prezentacji na stronie.